Avatar
Ilakkiya Mariya Journalist

Ilakkiya Mariya Simon (f. 1993) er antropologistudent ved Universitet i Bergen.

Redaksjon Musikk
Ilakkiya Mariya sine bidrag