Kollasje
Statsbudsjettet 2019

Det stemmer ikke at Regjeringen styrker de regionale filmsentrene

Det er prisverdig at kulturministeren styrker filmområdet i sitt nye kulturbudsjett som ble lagt frem i går. Men for de regionale filmsentrene er imidlertid statsbudsjettet 2019 nedslående lesing, skriver lederne for de regionale filmsentrene i Norge.

Dersom regjeringen skal ha troverdighet i det de kaller satsing på regionale filmmiljøer, må tilskuddene til filmsentrene økes til et høyere nivå enn det som nå foreligger som forslag til statsbudsjettet 2019. Filmsentrene, som utgjør selve bærebjelken for den regionale filmbransjen, styrkes ikke.

Mens det for de tre regionale filmfondene er foreslått en liten økning i 2019, er den samlede bevilgningen til de sju regionale filmsentrene på 57,1 millioner. Dette er en liten oppjustering med 2,3 prosent fra bevilgningen for 2018 på 55,8 millioner.

Tar man den forventede prisveksten i betraktning, står filmsentrene dermed i beste fall på stedet hvil. Mest trolig er det snakk om en reell nedgang. Dette til tross for at Regjeringen hevder at de styrker den regionale filmsatsingen.

Filmsentrene finansierer først

De sju regionale filmsentrene, som signerer dette innlegget, dekker hele Norge og utgjør selve fundamentet i den regionale filmpolitikken. Vi jobber langsiktig og strategisk og forvalter hoveddelen av de statlige filmmidlene som ikke forvaltes av Norsk filminstitutt.  Vi arbeider også nært filmskaperne.

De siste årene har en rekke av de filmene vi har vært involvert i, gjort seg bemerket og høstet priser i inn- og utland. Ofte er vi de aller første finansiørene som gir fødselshjelp til filmprosjekt i sin spede begynnelse.

Vår finansielle støtte er dermed i stor grad avgjørende for at prosjektene i det hele tatt kommer i gang, og siden kan hente ytterligere finansiering hos filmfond, filminstituttet og andre, også internasjonale, aktører. Filmer støttet av filmsentrene har satt Norge på kartet gjennom å bli valgt ut til, og vinne priser på, de største internasjonale filmfestivalene.

Følger ikke opp

Den regionale satsingen har vært en suksess som har sin bakgrunn i målrettet innsats for oppbygging av de regionale filmmiljøene fra 2008.

I Solberg-regjeringens filmmelding ble det forespeilet en fortsatt økt innsats i et helt kapittel under overskriften «Sterkere regionale filmmiljøer». I departementets konklusjon kan vi lese at «Det legges til rette for sterkere regionale filmmiljøer.»

Slik har det dessverre ikke blitt. I statsbudsjettene som har kommet siden filmmeldingen ble levert i mai 2015, har økningen til filmsentrene ligget under konsumprisindeksen, slik at det reelt sett har vært en nedgang i tilskuddene. I tillegg har sentrene blitt tildelt nye oppgaver, uten at det har fulgt nødvendige midler med for å dekke ekstraoppgavene.

Dersom regjeringen skal ha troverdighet i det de kaller satsing på regionale filmmiljøer, må tilskuddene til filmsentrene økes til et høyere nivå enn det som ligger i forslaget til statsbudsjett for 2019.

Kommentaren signeres Tor Vadseth, Nordnorsk Filmsenter; Stine Tveten, Vestnorsk Filmsenter; Ingvild Bjerkeland, Filmkraft Rogaland; Terje Nilsen, Østnorsk Filmsenter; Ånund Austenå, Viken Filmsenter; Kirsten Bonnén Rask, Sørnorsk Filmsenter; Eli Gjerde, Midtnorsk Filmsenter.