Lars Petter Hagen er ny rådsleder i Kulturrådet. Nå setter han av 30 nye millioner til koronarammede og -tilpassede til kulturprosjekter. (Foto: Morten Holthe Hanssen.)
Kulturrådet punger ut

30 nye koronamillioner til virusrammet kunst og kultur

Ny tilskuddsordning henter nye midler fra Norsk kulturfond til kunst- og kultur som må tilpasse seg pandemien. Ordningen vil ha tilbakevirkende kraft og omfatte gjennomførte prosjekter.
Saken er Kulturrådet setter av inntil 30 nye koronamillioner til norsk kunst og kultur. Saken oppdateres.

– Vi ser hvordan kulturlivet tilpasser seg og finner nye måter å formidle og kommunisere med publikum på, skriver rådsleder i Kulturrådet, Lars Petter Hagen, i en pressemelding.

Han fortsetter:

– Nå etablerer rådet en egen, tverrgående tilskuddsordning for å stimulere til nye måter å produsere og formidle kunst og kultur på i den pågående krisen.

Ordningen skal bidra til produksjon og formidling innenfor og på tvers av områdene visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk, og vil rette seg mot både kunstnere, kunstnergrupper, arrangører og formidlingsarenaer.

Digitale produksjons- og formidlingsformer står sentralt, men man kan også få tilskudd til nye fysiske formidlingsmåter så lenge man opprettholder myndighetenes krav til smittevern. Det kan søkes om støtte både til helt nye verk, og til prosjekter som bidrar til merbruk og gjenbruk av verk som allerede er produsert, men som nå kan formidles på nye plattformer.

Ser etter koronagrep

Kunst- og kulturlivet er hardt rammet av koronapandemien, og norske publikummere ser tiltak komme til i fleng.

Det norske teatret strømmet digital premiere på Facebook, og Henie Onstad kunstsenter formidler kunst gjennom film. Norsk billedhoggerforening presenterer 3D-scannede utstillinger digitalt, og musikerne inviterer seg inn til publikums stuer virtuelt.

– Vi ser etter egenartede verk, gode grep i kuratering, tilpassede arrangementer og nye måter å involvere publikum på, sier Hagen.

– Vi leter etter prosjekter innenfor det frie feltet som bidrar til debatt, nysgjerrighet og medvirkning, og som opprettholder bredden og mangfoldet i kulturlivet i den vanskelige tiden vi er inne i. For rådet er det viktig at vi fortsatt kan bidra til å utvikle nye stemmer og eksperimentelle uttrykk som når ut til et publikum også i denne perioden, og at barn og ungdom kan få gode kunst- og kulturtilbud i kanalene de bruker, fortsetter han.

Ordningen vil ha tilbakevirkende kraft, slik at også prosjekter som er utviklet eller gjennomført etter at regjeringen innførte restriksjoner for arrangementer og arenaer 12. mars kan søke.

Stiftelsen Fritt ord har også satt av 40 millioner kroner til ekstrabevilgninger for et kriserammet kulturfelt og offentlighet.

Kortere behandlingstid

Formell utlysning, retningslinjer og søknadsskjema vil bli avklart i rådsmøtet neste uke, og blir tilgjengelige på Kulturrådets nettsider så snart som mulig, skriver Kulturrådet på sine nettsider.

Ordningen vil ifølge Kulturrådet ha søknadsfrist tidlig i mai, og en siste frist rundt sommeren. Søknadene vil bli underlagt kunstfaglig vurdering på vanlig måte, men saksbehandlingstiden vil være kortere enn vanlig.

– Hvor kommer pengene fra?

– Rammen til den midlertidige kriseutlysningen dekkes delvis gjennom ubrukte midler fra tidligere år, og delvis gjennom omdisponeringer fra andre ordninger.

Parallelt med denne nye ordningen vil de faste tilskuddsordningene lyses ut og behandles som normalt. Hagen sier den nye ordningen kan bli utvidet dersom det viser seg at behovet er større enn antatt.

– Rådet følger utviklingen i kunst- og kulturfeltet tett, sier Hagen, og fortsetter:

– Nå må vi finne balansen mellom de akutte tiltakene som hjelper kultursektoren gjennom denne krisen, og de langsiktige grepene som sikrer et fortsatt levende kunst- og kulturliv over hele Norge.