Vi må spørre oss hvorfor vi ikke får til å redusere antallet som tar livet sitt

Å være eller ikke være? Selvdød er et eksistensielt anliggende, skriver Farhan Shah.
Å være eller ikke være? Selvdød er et eksistensielt anliggende, skriver Farhan Shah.
Løsningen på vår tragisk høye selvdødsrate er ikke antidepressiva, ekspertvelde eller sykeliggjøring. Det er tid for en ny innstilling, skriver Farhan Shah.
Om skribenten
Farhan Shah har doktorgrad i filosofi og jobber som konsulent ved Center for Process Studies, Salem, Oregon, USA.
Sjanger Dette er en kronikk. Meninger og analyser er av skribentens egne. En kronikk er en artikkel skrevet av en person med spesiell kompetanse på området.
Saken er Norge har for mange selvdødsfall, skriver Farhan Shah, filosof, ph.d.

Hvert år de siste 20 årene har om lag 600 mennesker tatt sitt eget liv i Norge.

I 2021 tok hele 658 mennesker sitt eget liv. Om en regner ti etterlatte per selvdød, vil mellom 5.000-6.000 mennesker bli berørt i Norge hvert år. I aldersgruppen 10–19 år er selvdød den hyppigste dødsårsaken.

Selvdød er med andre ord en signifikant samfunns- og folkehelseutfordring. På verdensbasis tar om lag én million mennesker sitt eget liv årlig, men det er nok omfattende mørketall, både nasjonalt og internasjonalt.

I Norge har selvdødsraten i to tiår vært jevnt stabilt høy, tross oppdaterte handlingsplaner, behandlingsforløp og selvdødsforebyggende tiltak. Vi ser også en økning i forskrivingen av «antidepressive» legemidler til tross for vitenskapelig dokumentasjon som peker på svak effekt og helseskadelige bivirkninger av langvarig medikamentbruk. Denne økningen har likevel ikke ført til nevneverdig nedgang i selvdødsstatistikken.

Annonse

Denne tilstanden reiser flere fundamentale spørsmål.

Kan det være seg at det medisinske kartet ikke samsvarer med de suicidales eksistensielle terreng?

Er det slik at den rådende forståelsen av suicidalitet – en sykdomsforståelse og den medikamentelle behandlingsformen – kan fungere som en sosial forsvarsmekanisme, som garderer oss mot overveldende stemninger og følelser som vi ikke ønsker å ta innover oss – individuelt og som et samfunn, men som likevel hjemsøker oss på brutalt vis?

Kollektiv ansvarsfraskrivelse

Det synes åpenbart at i iveren etter å avdekke biologiske faktorer som årsaker til suicidalitet, ligger det stor fare for å miste blikket for skadelige samfunnsmessige maktforhold.

Dette kan fort gli over i en kollektiv fluktmekanisme. Denne kollektive illusjonen er beleilig, for slik unnlater vi å rette fokus mot et samfunn som kan være kaldt, ekskluderende og fremmedgjørende; altså samfunnsmessige forhold som gjør oss alle medansvarlig.

Poenget mitt er at det store fokuset på hjernehelse flytter oppmerksomheten vekk fra å se kritisk og klarsynt på de faktorer og krefter som opprettholder skjevfordelinger av ressurser i samfunnets utvikling, som er medvirkende grunner til psykisk uhelse og suicidalitet. Denne forskyvningen fra det helhetlige feltet til det individuelle innebærer en psykologisering av menneskelivet som det medisinske behandlingsregimet legger opp til.

Et eksempel som presiserer mitt poeng, er at det i handlingsplanen for selvdødsforebygging, med sine hele 61 tiltak, ikke nevnes sammenhengen mellom økonomi, levekår, gjeld og suicidalitet. En slik fraspaltning av kontekstuelle forhold er svært betenkelig, som igjen reiser kritiske spørsmål til den dominerende kvasireligiøse og ideologiske tilnærmingen til suicidalitet, og hvordan vi kan forebygge flere tragiske utfall.

En radikalt ny innstilling

Tiden er overmoden for å stake ut en ny kurs for hvordan vi forstår og nærmer oss selvdød: En av mine bekjente, som vurderte å ta sitt eget liv, skrev til meg at muligheten for selvmord er en slags flukt fra en virkelighet som er for vanskelig å bære.

Kan forsøk på selvdød være handlinger som kommuniserer noe grunnleggende menneskelig? Hva prøver slike livsuttrykk å fortelle oss? Kanskje at livskvalitet er langt vesentligere enn livslengde. Kan selvdød anses som radikale fluktmekanismer, et slags asyl fra en virkelighet som lenger ikke gir mening, håp og retning for den enkelte?

Den svenske dramatikeren Lars Noréns ord om selvdød fanger dette poenget når han skriver: «En del människors särskilda död för egen hand är bara ett stillsamt sätt att få fortsätta leva uten lidande». I møte med dette livssammenbruddet kommer det medisinske perspektivet sørgelig til kort.

Vi trenger å slå et slag for en tydeligere humanisering av fremtidens hjelpetjenester, hvor vekten legges på dialogisk åpenhet, respekt for personlig autonomi, meningsdannelse og anerkjennelse fremfor sykeliggjøring, styring og kontroll ovenfra og ned. Vi trenger å orientere oss mot den gode samtalens kunst, hvor fokuset ikke er selve lidelsen, men det unike, lidende individet med sine redsler, frykt, sårbarheter, håp, drømmer og ressurser.

Dette innebærer med andre ord å flytte fokus fra å behandle mennesker som objekter som skal kureres, fra å være den som sitter på svarene, til å anerkjenne mennesker som aktører i sitt eget liv som er i stand til å skape sin egen vei og finne sine egne svar. Vi må vekk fra ekspertvelde og herredømme til å bli medvandrere i mørket som våger å begi seg ut på en usikker reise sammen med mennesker i intense livskriser, hvor selvdød blir en forlokkende løsning.

For i den ensomme livssmerten, i den blytunge forlatthetsfølelsen, ligger det ofte en ordløs bønn. En lengsel etter anerkjennelse. Et lindrende nærvær i smertenes dal. Ved å våge å være en medspiller og møte mennesker med en grunninnstilling preget av anerkjennelse, empatisk nærvær og åpenhet for det smertefulle, kan vi alle utgjøre en livsviktig forskjell i møte med mennesker som vurderer selvdød for å få bukt med fortvilelsen og smerten som legger seg knugende over livet.

Les også: Stadig flere lever alene. Det er helt etter planen til selskapene bak datingappene

Nye verktøy

Vi bør alle stille oss det tyngende, men skjerpende spørsmålet om hva den kommende generasjonen vil dømme oss for. Hva slags forestillinger, myter og ideer opprettholder vi, som sett i ettertidens lys vil bli ansett som kritikkverdige og endog dehumaniserende? Jeg er tilbøyelig til å tro at listen er lang, der sykeliggjøring av suicidalitet vil være en av våre store skampletter.

Til dere som trenger hjelp: Det å søke hjelp er ikke et tegn på svakhet, det er et tegn på mot. Det er et tegn på styrke. Det er et tegn på selvinnsikt. Å våge å la det som er smertefullt, få være smertefullt. Å forsøke å romme det som er vondt på måter som kan fremme vekst og modning, tross livets iboende tragedier, er en bragd i seg selv. Og er det noen som er eksperter, så er det dere som ønsker og søker hjelp til selvhjelp. Vær kritiske overfor sykeliggjørende og syltynne tilnærminger som nedvurderer deres evner og ressurser for å gjenvinne håp, mening og retning i livet, tross kriser og motgang.

Og til dere som skal hjelpe: Legg vekk ekspertrollen. I møte med smertens intensitet, våg å være til stede som medmennesker. Eller som eksistensteologen Søren Kirkegaard sier, møt mennesket der det befinner seg, og start der. Hjelpere må også i større utstrekning utvikle kulturell-religiøs og strukturell sensitivitet i møte med suicidale mennesker, for å unngå å påføre feilplassert skyld, skam, stigma og ansvar.

Vi trenger med andre ord å slå et slag for et tydeligere fokus på sosiodiagnostikk. Å identifisere kilder til livssmerter som bunner i traumer, sosial ekskludering, fremmedgjøring, ensomhet, psykisk og fysisk vold, økonomi og fattigdom, vil kunne romme suicidalitetens kompleksitet i større utstrekning enn den tvilsomme kategorien psykisk sykdom.

Les også: Dette er rent vanvidd. Akkurat som de norske klimamålene

På tide å våkne opp

Politikere med beslutningsmyndighet og behandlere i psykisk helsevern bør våkne opp fra sine illusjoner.

Det er viktig å komme i møte med suicidale og etterlatte for å lytte og forstå dem på deres egne premisser: Hva hjelper? Hva gjør vondt verre? Hva er det i den samfunnsmessige utviklingen som medvirker til å forsterke selvforakt, dødelig ensomhet og helseskadelig stress?

Å opprettholde troen på medikamenter for en problematikk som i aller høyeste grad berører hvordan vi organiserer samfunnet og hva slags fellesskaper og sosiale bånd vi er med på å fostre, er meningsløst. Det medisinske perspektivet stikker kjepper i hjulene for å utvikle en særlig sensitivitet overfor mennesker i det suicidale sammenbruddet. Vi må simpelthen vekk fra myten om psykisk sykdom, uholdbare og tomme psykiatriske diagnoser og et dehumaniserende skjemavelde.

Den gode proaktive innsatsen skjer der mennesker lever sine liv. Det skjer mellom mennesker, i det hverdagslige livet. Vi trenger trygge og tillitsfulle menneskemøtere, som anerkjenner smertefulle livsuttrykk uten en fordømmende og sykeliggjørende holdning. Slik kan vi som et samfunn bevege oss fra et symptomspråk, det at noe er feil i individer, til en mer holistisk, dynamisk og mangfoldig forståelse av menneskelivet.

Dette vil igjen åpne opp flere muligheter til å forstå helse og uhelse, dødslengsler og livsvilje. Vi bør utvikle en tydeligere tilnærming som toner seg inn på de følelser og stemninger som kan føre til at mennesker er villige til å gi seg selv en dødsdom.

En utfordring for fremtidens hjelpeapparater og vårt samfunn blir da om vi rommer eller frastøter det tilsynelatende uforståelige, det selvdestruktive og det mørke, i menneskelivet. Ikke i dem – der borte. Men i oss – alle.

 

Trenger du noen å snakke med?

Du kan ringe:

Mental helse hjelpetelefon: 116 123 (hele døgnet)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (hele døgnet)

Nærmeste legevakt: 116 117

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar