Fullstack-utvikler søkes til IoT/kunst-startup

English version below.

Verden er full av uvurderlig kunst. Men kunstens fysiske tilstand blir gradvis forverret over tid på grunn av endringer i fuktighet, temperatur og feil håndtering. Hva om vi kunne doble levetiden til Mona Lisa, samtidig som vi sparte energi?

Hos Bev/Art bruker vi mikrosensorteknologi og smart programvare for å levere nettopp denne løsningen. Vi hjelper museer over hele Norge – og snart også i Danmark, Storbritannia og Nederland – å beskytte samlingene sine mot skadelig inneklima.

Vi har fullført vår første finansieringsrunde og er nå klare til å utvide teamet og virkelig revolusjonere hvordan vi ivaretar vår felles kulturarv.

Fullstack-utvikler søkes

Vi ser et stort potensial i å kombinere sensordata, konserveringsvitenskap og programvare for å optimalisere kunstlagring og -håndtering. Nå trenger vi at du bygger morgendagens kunstkonserveringsplattform sammen med resten av teamet vårt.

Du vil bygge en bransjedefinerende klimaovervåkningsløsning med sanntidsovervåkning av kunsttransporter, bygge og skalere vår innovative sky-infrastruktur, og utvikle data-analyseverktøy som gjør sensordata om til beslutningskraftig innsikt.

Hvis du elsker tekniske utfordringer, trives i høyrisikoen med startups og ønsker å unnslippe hamsterhjulet i det tradisjonelle bedriftslivet –  ta kontakt med oss!

Teknologier vi jobber med

 • AWS
 • GCP
 • MongoDB
 • Appfarm
 • JavaScript
 • Python
 • Terraform
 • Github

Oppstart

3. januar 2024, eller kort tid etter.

Arbeidssted

Trondheim eller Oslo, med muligheter for hjemmekontor og remote work.

Kompensasjon

Kombinasjon av fastlønn og aksjeopsjoner.‍

Hvordan søke

Send søknad og CV til havard@bev.art innen 20. desember.

PS: vi liker også hytteturer, reiser til kunstkonferanser, hjemmelagde middager og meme-skaping.

English version:

Our world is full of priceless art. But art deteriorates over time because of changes in humidity, temperature and incorrect handling. What if we could double the lifetime of Mona Lisa, all while saving energy?

At Bev/Art, we use micro-sensor technology and smart software to deliver precisely this solution. Museums all over Norway – and soon also in Denmark, the UK, and the Netherlands – love how we help them protect their collections from climate threats.

We have successfully raised our first funding round and are now ready to expand the team and truly revolutionize how we safeguard our shared cultural heritage.

Full-stack Developer Needed for Trondheim Offices

We see a huge potential in the combination of sensor data, conservation science and software to optimize art storage and handling. Now, we need you to build the art protection platform of tomorrow, together with our Trondheim team.

You will build an industry-first, real-time transport sensor solution, architect and scale our innovative cloud infrastructure, and develop data analysis tools that turn sensor data into actionable insights.

If you love technical challenges, thrive in the high risk game of startups, and want to escape the corporate treadmill – let’s talk.

Technologies that we work with

 • AWS
 • GCP
 • MongoDB
 • Appfarm
 • JavaScript
 • Python
 • Terraform
 • Github

When does the job start

3rd of January 2024, or shortly after.

Where we are

Trondheim, with remote work flexibility.

Compensation

Combination of fixed salary and stock options.‍

How to apply

Send an application and CV to havard@bev.art by December 20th.

PS: we also enjoy cabin trips, travelling to art conferences, savoring home-cooked dinners, and meme-creation.

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469