Open Call: Oslo Kunstpark

(English version below)

Open Call: Oslo kunstpark

Vi er glade for å kunngjøre en Open Call for kunstnere og kunstkollektiver til å bli med i vår virtuelle kunstpark, Oslo kunstpark.

Oslo Kunstpark blir den største virtuelle kunstparken i verden når den åpner i mai 2024, og den blir permanent! Det er ingen fastsatt grense for hvor mange kunstverk som vil bli akseptert.

Søk på den tilhørende konkurransen og en sjanse til å vinne en augmented reality-produksjon for kunsten din verdt opptil USD 20 000, sammen med karrierefremmende muligheter og sjansen til å koble arbeidet ditt med det globale kunst- og teknologisamfunnet. Vi er klare til å støtte opptil 10 kunstnere eller kunstkollektiver.

Dette innovative utstillingsvinduet tar sikte på å utforske skjæringspunktet mellom kunst og teknologi ved å utnytte kraften til augmented reality (AR). Vi inviterer kunstnere til å flytte grenser, utfordre oppfatninger og redefinere tradisjonelle kunstneriske opplevelser gjennom linsen til utvidet virkelighet.

Oslo Kunstpark vil dekke store deler av Oslo. Den består av flere «temaparker» som inneholder kunst- og kulturopplevelser skapt av kunstnere fra hele verden.

De virtuelle parkene plasseres i eksisterende parker og grøntområder ved hjelp av et digitalt gjerdesystem som tillater tilgang kun når den besøkende er på stedet. Hver temapark ledes og kurateres av en utvalgt person eller organisasjon med god kunstnerisk kompetanse og relevans innenfor parkens tema.

Hvem kan søke?

Denne utlysningen er åpen for både individuelle kunstnere og kunstkollektiver som arbeider i ethvert medium, med en lidenskap for å eksperimentere med utvidet virkelighet som et verktøy for kunstnerisk uttrykk. Vi oppfordrer søknader fra ulike bakgrunner, perspektiver og kunstneriske praksiser. Du må være et registrert medlem av Connected.ART for å søke.

Viktige datoer

Søknadsportal åpner: 1. januar 2024

Konkurransefrist: 1. mars 2024

Frist for Open Call: 1. april 2024

Kunngjøring av deltakere og vinnere: 1. april 2024

Kunstpark åpningsdato: 24. mai 2024
(nøyaktig åpningsdato kan variere avhengig av parken)

Fordeler med å delta

Utvalgte kunstnere vil få muligheten til å vise frem arbeidet sitt i et banebrytende miljø i verdens største virtuelle kunstpark, som flytter grensene for tradisjonelle kunstformer. Oslo Kunstpark vil bli promotert gjennom ulike kanaler, og gi eksponering til et mangfoldig publikum av kunstentusiaster, kritikere og bransjefolk. Oslo Kunstpark er en permanent virtuell kunstutstilling, og de utvalgte kunstverkene vil garantert være en del av parken i minst ett år.

Velkommen!

Vi ser frem til å motta dine innovative forslag og være vitne til det transformative potensialet til utvidet virkelighet i samtidskunstens rike. For å delta i denne åpne utlysningen og/eller konkurransen må du være registrert medlem hos Connected.ART. Dette er gratis!

English version:

Open Call: Oslo Art Park

We are excited to announce an open call for artists and art collectives to join our virtual art park, Oslo Art Park.

Oslo Art Park will be the largest virtual art park in the world when it opens in May 2024, and it will be permanent! There is no set limit on how many artworks that will be accepted.

Apply for the associated competition and a chance to win an augmented reality production for your art worth up to USD 20,000, along with career-boosting opportunities and the chance to connect your work with the global art and tech community. We are ready to support up to 10 artists or art collectives.

This innovative showcase aims to explore the intersection of art and technology by harnessing the power of augmented reality (AR). We invite creators to push boundaries, challenge perceptions, and redefine traditional artistic experiences through the lens of augmented reality.

Oslo Art Park will cover large parts of the capital of Norway, Oslo. It consists of several theme parks containing art and cultural experiences created by artists from around the world.

The virtual parks are placed in existing parks and green areas with the help of a digital fence system that allows access only when the visitor is on site. Each theme park is managed and curated by a selected person or organization with good artistic merit and weight within the theme of the park.

Who can apply?

This call is open to both individual artists and art collectives working in any medium, with a passion for experimenting with augmented reality as a tool for artistic expression. We encourage applications from diverse backgrounds, perspectives, and artistic practices. You must be a registered member of Connected.ART to apply.

Important dates

Application opening date: 1st of January 2024

Competition deadline: 1st of March 2024

Open Call deadline: 1st of April 2024

Notification of acceptance and winners: 1st of April 2024

Art Park opening date: 24th of May 2024
(exact opening date may vary depending on the theme park)

Benefits

Selected artists will have the opportunity to showcase their work in a cutting-edge environment in the world’s largest virtual art park, that pushes the boundaries of traditional art forms. Oslo Art Park will be promoted through various channels, providing exposure to a diverse audience of art enthusiasts, critics, and industry professionals. Oslo Art Park is a permanent virtual art exhibition, and the selected artworks will be guaranteed to be part of the Park for at least a year.

Welcome!

We look forward to receiving your innovative proposals and witnessing the transformative potential of augmented reality in the realm of contemporary art. To participate in this open call and/or competition, you must be a registered member at Connected.ART. This is free!

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469