Arendal kommune søker kultursjef

Er du samfunnsengasjert og brenner for et levende og mangfoldig kulturtilbud i lokalsamfunnet? Kultursjefstillingen i Arendal kommune er ledig og vi søker en faglig sterk, tydelig og ambisiøs leder som vil bidra til å videreutvikle kulturfeltet i samarbeid med kulturaktører, frivillighet, innbyggere, næringsliv og ansatte.

Enheten har ansvar for videreutvikling av et bredt kulturtilbud og for å styrke dialogen med innbyggerne våre. Kultursektoren bidrar til å skape et levende sentrum, gode nærmiljøer og inkluderende fritidstilbud. Et viktig satsningsområde for enheten er å mobilisere ressursene i nærområdene og legge til rette for møteplasser over hele kommunen, for å fremme aktivitet, mestring og engasjement​. Arendal har en viktig rolle knyttet til å styrke Agder som kulturregion, og vi vil ha økt fokus på kunstfeltet, kulturbasert reiseliv og kulturnæringer fremover.

Kultursjefen skal utøve ledelse i tråd med kommunens, sektorens og enhetens verdigrunnlag, planer for kommunen og gjeldende lover og forskrifter, samt øvrige styrende dokumenter. Ledere i Arendal kommune er gode omdømmebyggere og er bevisst sin rolle.

Enhetsleder leder et team på syv avdelingsledere og har ansvar for følgende avdelinger: Ung kultur, Kulturnettverket, Park, idrett og friluft, Kulturskolen, Biblioteket, Bomuldsfabriken kunsthall og Servicesenteret. Kommunen har i løpet av året vært gjennom en omorganisering, og kulturenheten har som ledd i prosessen fått ansvar for for kommunens servicesenter, og det er igangsatt et arbeid med å utvikle denne tjenesten til innbyggertorg.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, utvikle og inspirere de ansatte i enheten
 • Jobbe utadrettet og ha fokus på samskaping og medvirkning
 • Bidra til innovasjon, nytenkning og fornyelse i tjenestene og ha evne til å benytte digitale løsninger
 • Ha et strategisk og langsiktig blikk for fagfeltet sammen med aktuelle samarbeidspartnere og aktører lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Videreutvikle og tilpasse Arendal kommune sine tjenester innen kultur og innbyggerdialog, i tett dialog med de folkevalgte, medarbeiderne og tillitsvalgte
 • Sørge for systematisk oppfølging av ansatte med hensyn til medarbeiderutvikling og for å fremme et godt arbeidsmiljø
 • Sikre riktig kompetanse, både gjennom rekruttering og ved å løfte og utvikle eksisterende kompetanse
 • Sikre gode og kostnadseffektive tjenester og ressursutnyttelse innenfor tildelte økonomiske rammer
 • Følge opp styringssignaler og administrative og politiske beslutninger
 • Delta aktivt i kommunalsjefens ledergruppe og ta ansvar for helheten
 • Bidra til å løse utfordringer og problemer på tvers i kommunen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på høyskole / universitetsnivå innen kulturfag
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring fra kulturfeltet er en fordel
 • Erfaring med å lede prosesser innen organisasjonsutvikling, innovasjon, digitalisering og strategisk arbeid
 • Solid erfaring med økonomistyring og personalledelse
 • Gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • God forståelse for lederrollen i et politisk/administrativt system

Personlige egenskaper

Vi vil ha en leder som:

 • Tenker helhetlig
 • Gir retning
 • Skaper resultater
 • Skaper åpne og tillitsfulle relasjoner
 • Er robust
 • Fremmer endring
 • Kommuniserer tydelig og skaper motivasjon og engasjement rundt seg

Vi tilbyr

Spennende lederoppgaver med gode muligheter til å forme rollen og påvirke samfunnsutviklingen i en fremoverlent og attraktiv kommune. Enhetsleder er en del av ledergruppen til kommunalsjef for kultur og inkludering, og deltar jevnlig på samlinger med et større lederkollegium i kommunen.

Enhet for kultur og innbyggerdialog preges av engasjerte og dyktige ansatte, godt arbeidsmiljø og høyt tempo. Stillingen som kultursjef er utadrettet og gir en unik mulighet til å bli kjent med alle deler av kommunen, og til å delta på en rekke lokale, regionale og nasjonale arenaer.

Pensjon og forsikring etter kommunale vilkår. Lønnes likt tilsvarende stillinger i kommunen.

Arendal kommune som arbeidsgiver

Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Se filmen om vår arbeidsgiverstrategi under.

Arendal kommune blir 300 år i 2023 og har 3200 ansatte. Vi er vertskommune for Norges største demokratifestival Arendalsuka, vi arrangerer Norges eneste innovasjonskonferanse for offentlig sektor og vi jobber aktivt med FNs bærekraftsmål.

Vi ser mangfold som en styrke. Vi vil ha medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Arbeidet skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile Arendals befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Arendal kommune er sertifisert som likestilt arbeidsgiver.

Vi jobber for heltidskultur og ansetter fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest.

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469