Det samiske nasjonalteatret Beaivváš søker ny teatersjef

Høsten 2024 blir det ledig stilling som teatersjef ved Det samiske nasjonalteatret Beaivváš. Teatersjef ansettes for en åremålsperiode på 4 år med mulighet for forlengelse. Programplanlegging og forberedelse for ny teatersjef vil starte, etter avtale, i løpet av august 2023.

Teatersjefen er teaterets øverste leder med ansvaret for teatrets kunstneriske profil, gjennom valg av repertoar og kontinuerlig oppfølging av det kunstneriske arbeidet. I tillegg kommer ansvaret for sammensetning og utvikling av teatrets personale.Teatersjefen er administrativt og økonomisk ansvarlig for teatrets drift og rapporterer direkte til styret.

Vi søker en teatersjef med et sterkt ønske om å utvikle samisk teater og med evne til tydelig lederskap og fremtidsrettet organisasjonsutvikling. Vi forutsetter stor grad av personlig engasjement, gode samarbeidsevner og en tydelig profil som tilrettelegger og inspirator.

Teatersjefen skal være teatrets ansikt utad, og det forventes at vedkommende skal yte aktiv innsats i kulturpolitikken, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, spesielt i Sápmi.

I arbeidet med nytt teaterbygg, som skal åpnes høsten 2024, er teatret i en viktig fase hva angår videreutvikling og rekruttering.

Vi tilbyr en spennende lederstilling ved et teater i utvikling, i kjernen av Sápmi. Vår nye teatersjef må kunne tenke nytt om samisk scenekunst og sette tydelige og ambisiøse mål for kunstens rolle i det samiske samfunnet.

Søkeren må beherske ett av de skandinaviske språkene. Kunnskaper i samisk språk er en vesentlig kvalifikasjon og kjennskap og kunnskap om samisk kultur og samfunn en forutsetning. Hvis søkeren har manglende samiskkunnskaper, må vedkommende ta imot tilbud om opplæring i samisk.

Arbeidssted er Guovdageaidnu.

Vi gjør oppmerksom på at teatret har offentlige søkerlister. Søker kan be om å bli unntatt offentlighet, men må begrunne dette skriftlig, jfr offentleglova §25.

Det samiske nasjonalteatret Beaivváš holder til i Guovdageaidnu og har et budsjett på 26,5 millioner kroner. Teatret er et turneteater med de samiske områdene i Norge, Sverige og Finland som sitt primære turnedistrikt. Teatrets scenespråk er samisk, i samsvar med teatrets hovedformål. I 2021 hadde teatret 20 årsverk, hvorav 16 er fast ansatte. Det samiske nasjonalteateret er i en spennende utviklingsfase og flytter i august 2024 inn i et splitter nytt teaterbygg.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Maria Utsi, tlf +47 982 55 600, eller vår rekrutteringsrådgiver Gro Møllerstad, Møllerstad rekruttering AS, tlf +47 915 59 752.

Gå inn på www.mollerstad.no for å legge inn søknad innen 15.12.22.

 

2024 čavčča rájes rahppasa Sámi Našunálateáhteris teáhterhoavdda virgi. Teáhterhoavdda doaibmaáigodat lea 4 jagi, mii sáhttá guhkiduvvot. Teáhterhoavdda prográmmaplánenbargu ja ráhkkaneapmi álgá, soahpamuša mielde, borgemánus 2023.

Teáhterhoavda lea teáhtera bajimuš jođiheaddjin, ja su ovddasvástádus lea teáhtera dáiddalaš profiila mii guoská repertoára válljemii, ja oktilaččat fuolahit dáiddalašbarggu. Dasa lassin lea maiddái ovddasvástádus teáhtera bargiid ollislašvuođas ja ovdáneamis. Teáhterhoavddas lea sihke hálddahuslaš ja ekonomalaš ovddasvástádus teáhtera doaimmaide ja galgá raporteret njuolga stivrii.

Mii ohcat teáhterhoavdda geas lea nana dáhttu jođihit ja nákce ovdánahttit sámi teáhtera organisašuvnna boahtteáiggi ovdáneamis. Deattuhit maid persovnnalaš oasálastindáhtu ja buriid ovttasbargoattáldagaid čielga iešlági ektui ahte leahkit fuolaheaddjin ja movttiidahttin. Teáhterhoavda galgá almmolaččat ovddastit teáhtera, ja sus vuordit árjjalaš beroštumi sihke báikkálaš, našuvnnalaš ja riikkaidgaskasaš kulturpolitihkkii, earenoamážit Sámi guovlluin. Ođđa teáhtervisttihuksema oktavuođas leat teáhteris dál bargame dehálaš muttus ovdánemiin- ja rekruteremiin, dassážii go visti gárvána 2024 čavčča. Mii fállat gelddolaš hovdenvirggi teáhteris, mii lea ovdáneame guovdu ja gasku Sámis. Min teáhterhoavda ferte buktit ođđa jurdagiid sámi lávdedáidagii ja bidjat čielga ja gudneáŋgiris  mihttomeriid dáidaga doaibmamušaide sámi servvodagas. Ohcci galgá máhttit ovtta skándináviija gielain. Sámegiellamáhtolašvuohta rehkenastojuvvo earenoamáš kvalifikašuvdnan, ja eaktun lea diehtu ja máhttu sámi kultuvrras ja servvodagas. Jus ohccis ii leat sámegielmáhttu, berre son vuostáváldit sámegieloahpu fálaldaga.

Bargobáiki lea Guovdageaidnu. Mii fuomášuhttit ahte teáhter almmuha ohcciid listtu. Ohccis lea vejolaš eaktudit almmostahttit iežas nama, muhto dan ferte čálalaččat vuođuštit, vrd almmolašlága §25.

Sámi Našunálateáhter Beaivváš lea ásahuvvon Guovdageidnui, mas lea 26,5  miljovnna sturrosaš bušeahtta. Teáhter lea leamaš juo álgoálggus čájálmasmátketeáhterin Norgga, Ruoŧa ja Suoma-beal sámeguovlluin.  Sámegiella lea teáhtera lávdegiellan, teáhtera váldoáigumuša mielde. 2021:s ledje teáhteris 20 jahkedoaimma, mas 16:s leat bistevaš virggiin. Sámi našunálateáhter lea juste dál hui gelddolaš ovdánahttindásis ja fárre áibbas ođđa teáhtervistái borgemánus 2024:s.

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469