Festspillene i Bergen søker direktør

English text below.

Om stillingen

Vil du lede og videreutvikle flaggskipet blant Skandinavias festivaler for musikk og scenekunst?

Vi søker en direktør som kan styrke og utvikle Festspillene i Bergen som en toneangivende og ledende internasjonal kunst- og musikkfestival – og posisjonere Bergen som kulturby.

Vår nye direktør må vise til lang og solid ledererfaring fra kunst- og kultursektoren. Du er ambisiøs, visjonær og kvalitetsbevisst med høy kunstfaglig integritet. Du motiveres av Festspillenes mål om å være nyskapende, nå ut til et større publikum med kvalitetskunst – også de unge, og å gjøre festivalen til en synlig og tydelig samfunnsaktør.

Direktøren skal være en pådriver for det kunstneriske arbeidet i og rundt Festspillene. Med kløkt, dristighet og mot skal du bidra til at et bredt publikum får se og høre det beste av norske og internasjonale kunst- og kulturuttrykk innen klassisk musikk, dans, opera, teater, scenekunst og andre kunstarter.

Sammen med svært dyktige kolleger videreutvikler du en robust og samhandlende organisasjon med gode holdninger og verdier. Som leder er du opptatt av å skape positive medarbeideropplevelser og en stolt kultur.

Direktøren har ansvaret for å forvalte relasjonene til viktige samfunnsaktører, samarbeidspartnere, sponsorer og kulturinstitusjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Du får også en sentral rolle i å sikre økonomien og øke inntektene til festivalen.

Stillingen er et åremål for fire år med mulighet for forlengelse. Forventet tiltredelse er våren 2022. Lønn etter avtale.

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Hvis du har bedt om unntak fra offentlighet, vil du bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes.

Send søknad og CV snarest og senest innen 12.12.21 via søknadsskjema. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Om Festspillene i Bergen

Festspillene i Bergen ble etablert i 1953 og er flaggskipet blant Skandinavias festivaler for musikk og scenekunst. Festspillene har etablert seg som et senter for den nordeuropeiske kunstscenen, kjent for urfremføringer, nye produksjoner innen musikk, opera, teater og dans og et stort mangfold i programmet. Unike arenaer som komponisten Edvard Griegs eget hjem og det 750 år gamle kongesetet Håkonshallen utgjør en historisk ramme rundt en sprudlende festival som gir publikum hundrevis av levende, utforskende kunstopplevelser på flere titalls scener ute og inne hvert år.

About the position

Do you want to lead and further develop the flagship among Scandinavia’s festivals for music and performing arts?

We are looking for a new Festival Director who will strengthen and develop Bergen International Festival (Festspillene i Bergen) as a leading international art and music festival.

Our new director has solid experience as a leader in the cultural industry. You are ambitious, visionary and possess solid integrity. You are motivated to ensure that the festival is planned and executed in alignment with Bergen International Festival’s paramount objectives and values: Innovative, reach larger audiences, including younger demographics, with world class quality art, while making the festival play an integral role in the public arena.

The Director will ensure that the festival audience experiences the best of Norwegian and international performances in classical music, dance, opera, theater and other arts.

Together with your skilled colleagues, you will continue to develop a robust organization that eschews positive attitude and sound values. As a leader, you are committed to improve employee satisfaction and productivity to create a strong organizational culture.

The director is responsible for managing relations with important partners, sponsors and cultural institutions locally, nationally and internationally. You will be key to securing the finances and increasing the income of the festival.

The position is a term of four years with the possibility for extension. Anticipated start of employment will be in the spring of 2022. Salary by agreement.

Please note that information about applicants for this position may be published even if you have requested not to be identified in accordance with the Public Administration Act § 25 (Offentlighetsloven). If you have requested an exemption from publication, you will be notified if this cannot be granted.

Please submit your application and CV as soon as possible and no later than within 12.12.21 via the application form. All inquiries will be treated confidentially, if requested also to the client in the initial phase.

About Bergen International Festival

The Bergen International Festival was established in 1953 and is the flagship among Scandinavia’s music and theatre festivals. The Festival has established itself as a centre for the Northern European art scene, known for world premieres and new productions of music, opera, theatre and dance and a diverse programme profile. Unique venues such as Norwegian composer Edvard Grieg’s own home and the 750-year-old royal hall Håkonshallen constitute a rich historical frame around a vibrant festival which gives audiences hundreds of live, exploring events at more than 40 stages indoors and outdoors every year.

Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst
Leder for Glogerfestspillene
Kongsberg kirkelige fellesråd
Kultursjef
Hemsedal kommune

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469