Høyskolen Kristiania søker professor / førsteamanuensis i låtskriving og musikkproduksjon

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om School of Arts, Design, and Media

School of Arts, Design, and Media ved Høyskolen Kristiania er med sine 1600 studenter og 128 faglige årsverk det største kunstfaglige utdanningsmiljøet i Norge. Fagporteføljen omfatter skapende og utøvende studier innenfor musikk og scenekunst, film- og TV-produksjon, kommunikasjon og design samt skrivekunst og kulturledelse. Studiene har en tett relasjon til relevante bransjer og høy arbeidslivsrelevans. Kunnskapsproduksjonen i fagmiljøene er knyttet til både forskning og kunstnerisk praksis. Forskningsprosjektene spenner over et vidt spekter fra dans i erindringskulturen til arkitektur i sosiale medier. School of Arts, Design, and Media har nye lokaler ved Akerselvas nedre løp Oslo.

Institutt for musikk

Institutt for musikk har 24 ansatte og 300 studenter. Instituttet favner hele sjangerbredden i populærmusikken og dekker alle ledd i musikalsk produksjon og formidling, fra utøvende musikk til låtskriving, musikkproduksjon og lydteknikk, samt ledelsesfag. Vi samarbeider tett med musikkbransjen. Studietilbudet har en unik bransjenærhet og høy arbeidslivsrelevans.

Fagområdet musikk er i en rivende utvikling på Høyskolen Kristiania, med videreutvikling av studietilbudet på bachelornivå, etablering av et nytt masterstudium i musikk, planlegging av ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid og mer. Instituttet ønsker å delta i kunnskapsutviklingen i kunstutdanningen og kulturbransjen. Vi satser tungt på forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid og utvikler søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Den utlyste stillingen skal være et bidrag i denne utviklingen.

Instituttet har bransjeledende fasiliteter på i Christian Kroghs gate 32 i Oslo, herunder studioer og øvingrom av høy standard. Instituttet er en attraktiv arbeidsplass med et generøst og inspirerende arbeidsmiljø.

Om stillingen

Ved Institutt for musikk utlyses stilling som professor eller førsteamanuensis i inntil 100 prosent. Instituttet holder åpent for å avtale deltidsstilling og eventuelt dele stillingsressursen i to stillinger.

Med utlysningen ønsker vi å utvide staben med en ansettelse innenfor våre fagområder

 • låtskriving
 • musikkproduksjon
 • utøvende musikk

Det ligger ved denne utlysningen en særlig vekt på kompetanse i låtskriving. Det er ønskelig med kandidater som kan dekke mer enn ett av områdene.

Arbeidsoppgaver

 • planlegge og gjennomføre undervisning, veiledning og sensur i relevante emner
 • drive kunstnerisk utviklingsarbeid på relevante områder
 • formidle fagkunnskap i arbeidslivet og offentligheten
 • bygge sterke nettverk i relevante bransjer

Den som ansettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Undervisningsoppgavene vil i hovedsak ligge til bachelorprogrammet i låtskriving og musikkproduksjon, men den som ansettes, skal også kunne bidra til undervisning på andre studieprogrammer på høyskolen.

Kompetansekrav

Søkere vil bli vurdert i henhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler. Følgende krav gjelder:

1-2. Kompetansekrav for ansettelse i stilling som professor

 • Omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå
 • I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:
 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over til
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

1-4. Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis

 • Gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen
 • Søkere skal bedømmes, men ikke rangeres, på om de oppfyller følgende krav: Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktiske undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).

Ferdighetene skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling som vurderes ved institusjonene.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra utdanning og utdanningsledelse
 • erfaring fra deltakelse i kunstneriske utviklingsprosjekter
 • erfaring med innhenting av eksternt finansierte kunstneriske utviklingsprosjekter
 • deltakelse i nasjonal og internasjonal musikkbransje
 • bredt nettverk i musikkbransjen, nasjonalt og internasjonalt
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Aktuelle kandidater vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Kandidater forventes å kunne undervise på et skandinavisk språk og engelsk. Søker som ansettes i stillingen og som ikke tilfredsstiller kravet om grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, må gjennomføre høyskolens kurs i pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • selvstendighet og ansvarsbevissthet
 • engasjement og kreativitet
 • ambisjoner
 • raushet og toleranse
 • formidlingsevne
 • samarbeidsevner som bidrar til et stimulerende og inkluderende arbeidsmiljø

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Høyskolen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknad

Søknaden med nødvendig dokumentasjon sendes elektronisk via søknadsportal. Søknaden skal omfatte:

 • søknadstekst med redegjørelse for søkerens motivasjon og utdanningsfilosofi
 • cv med fullstendige opplysninger om utdanning, arbeidserfaring og annen faglig virksomhet
 • fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet / utviklingsarbeid
 • attester fra tidligere arbeidsforhold
 • vitnemål med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)
 • dokumentasjon av undervisningserfaringer og pedagogiske kvalifikasjon som har relevans for stillingen og som viser utvikling av pedagogisk kompetanse
 • plan for kunstneriske prosjekter, forsknings- og utviklingsarbeid
 • liste over inntil 15 kunstneriske arbeider som ønskes særlig vurdert

Dokumentasjon av arbeider som ønskes særlig vurdert, skal vedlegges søknaden. Dokumentasjon av kunstneriske arbeider kan bestå av lydinnspillinger og videoinnspillinger eller annen dokumentasjon av utgivelser, konserter, forestillinger, oppsettinger og utstillinger. Annen dokumentasjon kan være konsertprogramprogrammer, kataloger, turnélister samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner.

Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid.

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avlegge en prøveundervisning og / eller prøveveiledning innen relevant fagområde.

Høyskolen Kristiania tilbyr

 • en utviklende jobb i et dynamisk fagmiljø i en organisasjon med høye ambisjoner
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • gode pensjon- og forsikringsordninger
 • bedriftsidrettslag og eget treningsstudio (ved normal hverdag)
 • flotte lokaler sentralt i Oslo
 • lønn etter avtale

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søknadsteksten

I søknadsteksten skal motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi komme tydelig frem. Som vedlegg til søknadsteksten skal det i tillegg følge CV, attester, vitnemål (med lenke til vitnemålsportal), plan for eget forskningsarbeid og dokumentasjon av vitenskapelig kompetanse og relevant praktisk- pedagogisk kompetanse. Dokumentasjonen skal inneholde en fyldig oversikt over vitenskapelig virksomhet eller annen aktivitet av betydning for stillingen, og det er anledning til å levere inntil 10 vitenskapelige arbeider/publikasjoner.

Annen dokumentasjon kan sendes per post i fire eksemplarer, og skal være innsendt ansvarlig for stillingen HR-rådgiver Rannveig Overvik (rannveig.overvik@kristiania.no) innen søknadsfristens utløp.

Alle søkere bør sette seg inn i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og Universitets- og høyskoleloven.

Vurderingskriterier

Søkerens kompetanse vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteen vil forholde seg utelukkende til søknaden og den dokumentasjon som følger søknaden og er sendt inn innen søknadsfristen. Etter at den sakkyndige komité har avgitt sin uttalelse vil Høyskolen Kristianias innstillingsutvalg foreta en vurdering av de av søkerne som komiteen har funnet faglig best kvalifisert.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknadene oversendes sakkyndig komite for vurdering.

Innstillingsutvalget vil innkalle søkere til intervju og til eventuell relevant prøveundervisning. Det vil også kunne foretas referanseintervjuer. Innstillingsutvalget ved Høyskolen Kristiania avgir innstilling etter en helhetsvurdering av søkernes faglige kompetanse og personlige egnethet.

Høyskolen Kristianias Ansettelsesutvalg er tilsettingsmyndighet for stillingen.

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469