Vil du bidra til Norsk filminstitutts forvaltning av nærmere 850 mill. kr til filmer, serier og spill?

Vi søker deg som er utdannet jurist, har et engasjement for offentlig forvaltning generelt og norske filmer, serier og spill spesielt.

NFI forvalter det statlige filmfondet, og gir blant annet tilskudd til utvikling, produksjon, lansering og formidling av filmer, serier og spill. Som jurist hos oss vil du bidra medjuridisk rådgivning til alle våre avdelinger. Dette er en sentral stilling, med varierte arbeidsoppgaver som gir innblikk i store deler av virksomheten. Oppgavene spenner fra rådgivning innenfor tilskuddsforvaltning, klagebehandling og forskriftsarbeid – til arbeid med høringer, utredninger og andre juridiske spørsmål.

Stillingen hører til i vår forvaltningsseksjon som har ansvar for å sikre at tilskuddsforvaltningen skjer innenfor rammene av god forvaltningspraksis og gjeldende lover og regler. Stillingen rapporterer til Seksjonsleder for forvaltning, som også er jurist. Seksjonen ligger i avdeling Strategisk stab, sammen med kommunikasjon, innsikt og myndighetskontakt.

Som jurist hos oss blir du en del av et team med overordnet ansvar for tilskuddsforvaltningen i NFI. Det innebærer utviklingsmuligheter innenfor prosjektstyring (utredninger og forskriftsarbeid) og opplæring (bistå i å styrke forvaltningskompetansen i organisasjonen). Arbeidet vil gi god kjennskap til norsk film- og spillpolitikk, offentlig forvaltning, tilskuddsforvaltning og klagebehandling.

Hvem er du?

Du er en allsidig jurist som kan tenke deg å lære mer om film- og spillfeltet. Du har
erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling, og synes det er spennende å
jobbe tett sammen med ulike fagmiljøer.

Du har sterke samarbeidsevner, kommuniserer godt og tar tydelig eierskap til områdene innenfor ditt ansvarsområde.

Du har nese for forbedringsmuligheter, er løsningsorientert og tar initiativ når du avdekker rom for forbedring. I tillegg er du ryddig og strukturert med god gjennomføringsevne. Du har også høy faglig integritet.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at forskriftene og retningslinjer er i tråd med øvrig regelverk og er effektive, foreta endringer i forskriften i samarbeid med Seksjonsleder for forvaltning og fagavdelingene ved behov.
 • Bidra i arbeid med å utvikle veiledere og retningslinjer, maler mv, særlig innenfor tilskuddsforvaltning, men også f.eks. arkiv/administrasjon.
 • Forberede klagesaker for Medieklagenemnda og Kulturdepartementet.
 • Gi generell rådgivning innen tilskuddsforvaltning i enkeltsaker.
 • Gjennomføre utredninger av juridiske problemstillinger.
 • Bidra som rådgiver knyttet til annet forefallende av juridiske problemstillinger i organisasjonen, bredt spekter.
 • Besvare høringer knyttet til lovendringer, forskriftsendringer mv., og sikre implementering av endringer i eksternt regelverk i organisasjonen.
 • Kvalitetssikre og være ansvarlig for behandling av klagesaker om innsyn etter offentlighetsloven.
 • Bistå med å innhente ekstern juridisk spesialistkompetanse ved behov.
 • Organisere og bidra inn i kompetansehevende tiltak på det rettslige området.

Krav til kompetanse

 • Master i rettsvitenskap (juridisk embetseksamen)
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og forvaltningsrett
 • Erfaring med saksbehandling

Det er også ønskelig at du har:

 • Erfaring fra sentralforvaltningen
 • Erfaring med tilskuddsforvaltning og klagebehandling
 • Erfaring med forskriftsarbeid

Personlig egnethet vil bli veklagt.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes som Rådgiver (SKO 1434) i ltr. 60-67 (kr 584 500- 657 300 per år), eller som Seniorrådgiver (SKO 1364) i ltr. 68-74 (kr 667 700 – 745 000 per år), avlønning er avhengig av kvalifikasjoner. .
 • Et dynamisk og kompetansedrevet arbeidsmiljø som akkurat har flyttet inn i nye moderne lokaler i Dronningensgate
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode betingelser for pensjon, boliglån og forsikringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Filmvisninger internt av aktuelle norske filmer og månedens film på Cinemateket
 • Gratisbilletter til de fleste av Cinematekets visninger
 • Gratis digitalt interaktivt treningstilbud, rabatt på treningsstudio og refusjon av treningsavgift

Spørsmål om stillingen

 • Spørsmål om stillingen rettes til Seksjonsleder for forvaltning – Vera Holm på tlf. 995 04 699 eller på e-post: vera.holm@nfi.no
 • Spørsmål knyttet til søknadsprosessen rettes til HR-rådgiver Christine Tellnes på tlf. 928 08 348 eller på e-post: christine.tellnes@nfi.no

Andre opplysninger

Norsk filminstitutt jobber kontinuerlig med forbedring og endringer og har ambisjon om å være en fremoverlent virksomhet når det gjelder mangfold og inkludering. Derfor oppfordrer vi kvalifiserte søkere, uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisk eller sosial bakgrunn, til å søke. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om Positiv særbehandling når man søker jobb i staten (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker søke om unntak fra offfentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden din.

Om Norsk filminstitutt

NFI er statens forvaltningsorgan, faginstans og rådgiver i politiske spørsmål innen dataspill- og filmområdet, underlagt Kulturdepartementet. Vi forvalter over 800 millioner kroner i året, som investeres i utvikling, produksjon, lansering og formidling av norske filmer, serier og spill. NFI skal være en døråpner for norske, audiovisuelle historier, og gjennom det bidra til demokrati, identitet og medvirkning.Vår oppgave er også å bidra til at norske produksjoner når ut til publikum, og vi arbeider internasjonalt for å fremme norske produksjoner, samt finansiering og eksport av disse. NFI driver det nasjonale Cinemateket i Oslo.

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469