Office for Contemporary Art Norway (OCA) søker ny direktør

For English text, see below.

Er du den nye direktøren for Office for Contemporary Art Norway (OCA)?

Stiftelsen Office for Contemporary Art Norway (OCA) arbeider for økt samarbeid i samtidskunstfeltet mellom Norge og den internasjonale kunstscene, og søker en ny direktør for neste åremålsperiode.

OCAs mandat er å arbeide for internasjonal utveksling i samtidskunstfeltet for kunstnere i hele Norge, og vi søker dermed en visjonær leder med dette som fokus. Du har et stort samt engasjement for samtidskunstens betydning i samfunnet. Kunstfaglig bakgrunn vil bli tillagt vekt. Rollen krever at du betjener et stort kunstnerisk og kulturpolitisk nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Som leder har du erfaring med strategiutvikling, økonomistyring og personalansvar, og kan vise til dokumenterte resultater. Du har interesse for den digitale utviklingens betydning for samtidskunstfeltet. Den nye direktøren må kunne bygge en sterk og samhandlende organisasjon med gode holdninger og verdier.

Du kommuniserer godt skriftlig og muntlig på engelsk og norsk, eller et annet skandinavisk språk.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Marius Malmer tlf. 900 96 824 eller Mona Wille tlf. 402 15 106. Styreleder Trude Gomnæs Ugelstad kan også kontaktes på tlf. 915 20 472.

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Hvis du har bedt om unntak fra offentlighet, vil du bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes.

Send søknad og CV snarest og senest innen 13.02.2022. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Om Office for Contemporary Art Norway (OCA)

Office for Contemporary Art Norway (OCA) er en ideell stiftelse opprettet av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet i 2001. Stiftelsens formål er å fremme billedkunstnere i Norge, herunder Sápmi, på det internasjonale kunstfeltet. Gjennom økt samarbeid og nettverksbygging skal OCA initiere og legge til rette for kunstnere og kuratorers deltakelse på viktige plattformer i hele verden. OCA arbeider med internasjonale atelierprogrammer og Utenriksdepartementets tilskuddsordninger. OCA har siden 2001 vært ansvarlig for Norges bidrag til billedkunstseksjonen på La Biennale di Venezia.

 

Office for Contemporary Art Norway (OCA) is seeking a new director

Office for Contemporary Art Norway (OCA) works to increase the collaboration between the Norwegian and international art scene.

OCA’s mandate is to work across the whole of Norway, bringing Norway to the world and the world to Norway. We are seeking a visionary leader inspired by this focus. The new director will have a strong engagement in the role of contemporary art in society and cultural politics. Knowledge and experience from working within the field will be emphasized. The position requires that you have a wide network, regionally, nationally, and internationally from working with contemporary art.

As a leader, you have experience with strategy development, financial management and personnel responsibilities, with documented results from previous jobs. You are interested in the ways digital development impact contemporary art. The new director must also be able to build a strong organization with good and respectful values.

Fluent written and spoken English and Norwegian, or another Scandinavian language, is required.

Questions regarding the position can be directed to Visindi AS by Marius Malmer tel. +47 900 96 824 or Mona Wille tel. +47 402 15 106. Chair of the Board Trude Gomnæs Ugelstad can also be contacted on tel. +47 915 20 472.

Please note that information about applicants for this position may be published even if you have requested not to be identified in accordance with the Public Administration Act § 25 (Freedom of Information Act). If you have requested an exemption from publication, you will be notified if this cannot be granted.

Please submit your application and CV as soon as possible and no later than 13.02.2022. All inquiries will be treated confidentially, if requested also towards the client in the initial phase.

About Office for Contemporary Art Norway (OCA)

Office for Contemporary Art Norway (OCA) is a non-profit foundation established by the Ministry of Culture and the Ministry of Foreign Affairs in 2001. The main goal is to support artists in Norway, including Sápmi, participation on the international art scene. Through increased collaboration and networking, OCA initiates and facilitates for participation of artists and curators on various platforms around the world. OCA administers international studio programs as well as the funding scheme from the Norwegian Foreign Ministry. Since 2001, OCA has been responsible for Norway’s contribution to the visual arts section at La Biennale di Venezia.

Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469