Vossa Jazz søker festivalsjef

Vossa Jazz er ein av Noregs viktigaste jazzfestivalar og skipa til den 50. festivalen i 2023. Me planlegg for 50 år til med ein kvalitetsfestival som er møteplass for nyskaping og tradisjonar – på tvers av generasjonar.

Festivalsjef

Hovudoppgåva er å planleggje og gjennomføre den årlege festivalen. Det betyr og at hen har eit ansvar for at det vert gjennomført ei rekkje oppgåver gjennom året. Det er svært viktig med gode leiareigenskapar og -erfaring. Av oppgåvene nemner me:

Programmering i tråd med den musikalske profilen med nyskaping og høgt kunstnarleg nivå. Til støtte i dette arbeidet er det etablert eit programråd der Festivalsjefen er kunstnarisk leiar.

Arbeid med finansiering av festivalen er ei viktig arbeidsoppgåve for festivalsjefen. Her inngår mellom anna søknadsarbeid og samarbeid med sponsorar (både større aktørar og lokalt næringsliv).

Dei frivillige medarbeidarane er den viktigaste ressursen Vossa Jazz har. I tillegg til dei som bidreg under festivalen, har Vossa Jazz 15-20 sentrale frivillige i eit festivalråd. Det er avgjerande at festivalens faste stab støtter og samarbeider godt med rådet.

Festivalsjefstillinga er ei 100% stilling på åremål på fire år pluss to år.

Personlege eigenskapar

• Brenn for å levera gode kunst- og kulturopplevingar

• Har gode samarbeidsevner

• Er sjølvstendig og systematisk

• Har gode kommunikasjonsevner

Om Vossa Jazz

Den musikalske profilen vår femner om jazz, folkemusikk og verdsmusikk. Velkomen til Voss og Vossa Jazz – bygda og festivalen med kvalitet og glimt i auga!

Vossa Jazz vert gjennomført over 3 dagar i palmehelga kvart år og meir enn 200 frivillige er med å lage festival. Det er likevel oppgåver som må gjerast gjennom heile året, og festivalen er avhengig av ein stødig administrasjon. Den faste staben i Vossa Jazz er utgjer 1,9 årsverk. Festivalsjefen er dagleg leiar og kunstnarleg ansvarleg.

Vår daglege leiar sidan 2007, Trude Storheim, har sidan 1. august 2023 hatt permisjon for å vere kultursjef på Voss og har valt å ikkje fornya åremålet i Vossa Jazz.

Og som Voss Herad skriv når dei lyser ut stillingar:

«Livet er meir enn arbeid. På Voss kan du gå på ski om vinteren eller på fjelltur om sommaren, nokon et smalahove, høyrer på jazz eller driv med ekstremsport.»

Les også: Vossa Jazz søker produsent

Medarbeider
Trondheim Jazzfestival
Frivillig
Piknik i Parken
Gallerimedarbeidere
Røros Kunstformidling
Butikkansvarlig
Posten Moderne
Daglig leder
Stiftelsen Studentkroa i Bø
Frivillige
Sementblues

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469